Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Doktorantura

İxtisaslaAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

Azərbaycan Texniki Universiteti

Hazırda doktoranturada təhsil ixtisasları:

Elmi sahələr və ixtisaslar

İxtisasların şifri

Riyaziyyat

Kompüter elmləri

Diferensial tənliklər

Riyazi fizika tənlikləri

Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə

 

1203.01

1211.01

1212.01

1214.01

 

Mexanika

Deformasiya olunan bərk cism mexanikası

Maye, qaz və plazma mexanikası

Maşınların, cihazların və aparatların dinamikası, möhkəmliyi

 

2002.01

2003.01

2004.01

 

Fizika

Elektronika

Bərk cismlər fizikası

Termodinamika

Yarımkeçiricilər fizikası

Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası

 

2203.01

2211.01

2213.01

2220.01

2222.01

 

Kimya

Qeyri-üzvi kimya

Üzvi kimya

Fiziki kimya

Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

 

2303.01

2306.01

2307.01

2318.01

Texnika elmləri

Kimya texnologiyası və mühəndisliyi

Kompüter qurğuları və texnologiyaları

Hidravlika və mühəndis hidrologiyası

Elektrotexnika, elektrotexnika mühəndisliyi

Elektron texnologiyası

Sənaye texnologiyası

Cihazqayırma texnologiyası

Materiallar texnologiyası

Maşınqayırma texnologiyası

Maşınlar,avadanlıqlar və proseslər

Metallurgiya texnologiyası

Avtomobil texnikası 3317.01

Enerji texnologiyası

Dəmiryol texnikası

Telekommunikasiya texnologyası

Radiotexnika,radionaviqasiya,radiolokasiya,televiziya sistemləri və qurğuları

Nəqliyyat sistemləri texnologiyası

Xüsusi əməliyyatlar texnologiyası

Mühəndis həndəsəsi və kompyuter qrafikası

Robotlar, mexatronika və robot texnikası sistemləri

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəs

Metrologiya və metroloji təminat

İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə)

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə)

İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi

Elektrotexniki sistemlər və komplekslər

Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) və elektroenergetik sistemlər

Sənaye istilik energetikası

İstilik texnikasının nəzəri əsasları

Yüksək gərginliklər texnikası

Nanotexnologiya və nanomateriallar (sahələr üzrə)

Daşınma proseslərinin idarə edilməsi

İnformasiya sistemləri və prosesləri, informatikanın hüquqi aspektləri

 

3303.01

3304.01

3305.10

3306.01

3307.01

3310.01

3311.01

3312.01

3313.01

3313.02

3315.01

3317.01

3322.01

3323.01

3325.01

3325.02

 

3327.01

3328.01

3330.01

3331.01

3332.01

3336.01

3337.01

3338.01

3339.01

3340.01

3341.01

3342.01

3343.01

3344.01

3347.01

3350.01

3357.01

 

İqtisad elmləri

Ekonometriya, iqtisadi statistika

Texnoloji innovasiyalar iqtisadiyyatı

Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti

Müəssisələrin təşkili və idarə olunması

Sahə iqtisadiyyatı

 

5302.01

5306.01

5309.01

5311.01

5312.01

 

 

Azərbaycan Texniki Universiteti 2022-ci il üçün fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə

doktoranturaya qəbul ixtisasları

Elmi sahələr və ixtisaslar

İxtisasların şifri

Riyaziyyat

Kompüter elmləri 1203.01

Əməliyyatlar tədqiqi 1207.01

1203.01

1207.01

Mexanika

Maşınların, cihazların və aparatların dinamikası, möhkəmliyi

 

2004.01

Fizika

Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası

2222.01

Kimya

Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

2318.01

Texnika elmləri

Kompüter qurğuları və texnologiyaları

Elektrotexnika, elektrotexnika mühəndisliyi

Elektron texnologiyası

Ətraf mühitin texnologiyası və mühəndisliyi

Sənaye texnologiyası

Cihazqayırma texnologiyası

Materiallar texnologiyası

Maşınqayırma texnologiyası

Maşınlar,avadanlıqlar və proseslər

Metallurgiya texnologiyası

Metal məhsulları texnologiyası

Enerji texnologiyası

Telekommunikasiya texnologyası

Radiotexnika,radionaviqasiya,radiolokasiya,televiziya sistemləri və qurğuları

Nəqliyyat sistemləri texnologiyası

Xüsusi əməliyyatlar texnologiyası

Robotlar, mexatronika və robot texnikası sistemləri

İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə)

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə)

İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri,informasiya təhlükəsizliyi

Elektrotexniki sistemlər və komplekslər

Nanotexnologiya və nanomateriallar (sahələr üzrə)

Daşınma proseslərinin idarə edilməsi

İnformasiya sistemləri və prosesləri, informatikanın hüquqi aspektləri

 

3304.01

3306.01

3307.01

3308.01

3310.01

3311.01

3312.01

3313.01

3313.02

3315.01

3316.01

3322.01

3325.01

3325.02

3327.01

3328.01

3331.01

3337.01

3338.01

3339.01

3340.01

3347.01

3350.01

3357.01

 

İqtisad elmləri

Ekonometriya, iqtisadi statistika 5302.01

Texnoloji innovasiyalar iqtisadiyyatı 5306.01

Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti 5309.01

Sahə iqtisadiyyatı

 

5302.01

5306.01

5309.01

5312.01