Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Fakültələr

  1. 050401- Beynəlxalq ticarət və loqistika
  2. 050402- Biznesin idarə edilməsi
  3. 050403- Davamlı inkişafın idarə edilməsi
  4. 050405- İqtisadiyyat
  5. 050406- Maliyyə
  6. 050407- Marketinq
  7. 050408 - Menecment
  8. 050410 - Statistika
  9. 050509 - Kompüter elmləri***
  10. 050601 - Aerokosmik mühəndislik
  11. 050604 - Cihaz mühəndisliyi
  12. 050606 - Ekologiya mühəndisliyi
  13. 050607 - Elektrik və elektronika mühəndisliyi*
  14. 050608 - Energetika mühəndisliyi
  15. 050614 - Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi
  16. 050615 - İnformasiya təhlükəsizliyi***
  17. 050616 - İnformasiya texnologiyaları***
  18. 050618 - Kimya mühəndisliyi
  19. 050620 - Kompüter mühəndisliyi***
  20. 050620 - Kompüter mühəndisliyi**
  21. 050621 - Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi***
  22. 050622 - Maşın mühəndisliyi***
  23. 050623 - Materiallar mühəndisliyi
  24. 050624 - Mədən mühəndisliyi
  25. 050627 - Metallurgiya mühəndisliyi***
  26. 050625 - Mexanika mühəndisliyi
  27. 050629 - Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi
  28. 050630 - Mühəndis fizikası
  29. 050632 - Nəqliyyat mühəndisliyi***
  30. 050634 - Proseslərin avtomatlaşdırilması mühəndisliyi***
  31. 050635 - Qida mühəndisliyi
  32. 050636 - Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi***
  33. 050638 - Sənaye mühəndisliyi
  34. 050806 - Nəqliyyatda servis (nəqliyyat növləri üzrə)
  35. XTB050101 - Hərbi kompozisiya materialları mühəndisliyi
  36. XTB050102 - Hərbi rabitə vasitələri mühəndisliyi
  37. XTB050103 - Optotexnika mühəndisliyi
  38. XTB050104 - Pirotexniki və partladıcı vasitələr mühəndisliyi
  39. XTB050106 - Silah və silah sistemləri mühəndisliyi
  40. XTB050107 - Sistemlər mühəndisliyi
YÜKSƏK TƏHSİL İNSTİTUTU
MAGİSTRATURA ŞÖBƏSİ

İxtisas və ixtisaslaşmalar

Sira № İxtisas İxtisaslaşma
1 060407-Menecment 1-Menecment (maşınqayırma üzr)
2-Menecment (səhiyyədə keyfiyyətin və risklərin idarə edilməsi üzrə)
3-Strateji idarəetmə
4-Heyətin idarə edilməsi
5-İnnovasiyaların və layihələrin idarə olunması
2 060409-Biznesin idarə edilməsi 1-Biznesin təşkili və idarə edilməsi
2-Biznes inzibatçılığı
3 060509-Kompüter elmləri 1-İntellektual sistemlər
2-Kompüter modelləşdimə
3-Optimal idarəetmənin riyazi-iqtisadi üsulları
4-Sistem proqramlaşdırılması
5-Kompüter sistemlərinin və şəbəkələrinin proqram təminatı
6-Dövlət informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyi
7-Verilənlərin təhlili (data analitikası)
8-İdarəetmənin informasiya texnologiyası
4 060601-Materialşünaslıq mühəndisliyi 1-Materialşünaslıq və materiallar texnologiyası
2-Maşınqayırma materialşünaslığı
3-Kompozisiya materialları
5 060605-Dağ-mədən mühəndisliyi 1-Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi
6 060608-Elektroenergetika mühəndisliyi 1-Elektroenergetika
2-Elektrik şəbəkə və sistemləri
3-Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)
7 060609-İstilik energetikası mühəndisliyi 1-Bərpa olunan enerji mənbələri
2-Sənaye istilik energetikası
8 060610-Enerji maşınqayırma mühəndisliyi 1-Daxili yanma mühərrikləri və onların texniki istismarı
2-Enerji maşınları istehsalı
3-Soyuducu maşın və qurğular
9 060611-Metallurgiya mühəndisliyi 1-Metalların və ərintilərin tökmə istehsalı
2-Qaynaq istehsalı metallurgiyası, texnologiyası və avadanlığı
3-Metalşünaslıq və metalların termiki emalı
4-Metalların təzyiq altında emalı
10 060612-Maşın mühəndisliyi 1-Maşınqayırma texnologiyası
2-Maşınqayırmada kompüter texnologiyaları
3-Tökmə və qaynaq istehsalının maşın və avadanlıqları
4-İnteqrasiya olunmuş və kompüterləşdirilmiş dəzgah sistemləri
5-Texnoloji komplekslərin layihələndirilməsi
11 060621-Dəmir yolu nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi 1-Dəmiryolu təsərrüfatı və onun istismarı
2-Vaqon və vaqon təsərrüfatı/td>
12 060622-Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi 1-Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi
2-Avtomobil nəqliyyatının istismarı
3-Yol-nəqliyyat hadisələrinin avtotexniki ekspertizası
4-Yol-hərəkət kompleksinin sertifikatlaşdırılması və lisenz
5-Nəqliyyat əməliyyatlarının intellektual idarə edilməsi
13 060623-Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi 1-Şəhər nəqliyyat şəbəkəsi və nəqliyyat xidmətinin təşkili
2-Nəqliyyatda daşımalar və menecment (Avtomobil nəqliyyatı üzrə)
3-Beynəlxalq avtomobil daşımaları
14 060624-Cihazqayırma mühəndisliyi 1-Cihazqayırma texnologiyası
15 060625-Texnoloji maşın və avadanlıqlar 1-Yükqaldırıcı maşınlar və avadanlıqlar
2-Yeyinti sənayesi iaşə və ticarətinin texnoloji maşın və avadanlıqları
3-Yüngül sənaye və məişət xidmətinin texnoloji maşın və adanlıqları
4-Metalkəsən dəzgahlar və alətlər
5-Plastik kütlə və rezin emalının maşın və avadanlıqları
6-Texnoloji maşın və avadanlıqların istehsalı, təmiri və texniki xidmət
texnologiyası
16 060626-Elektrik mühəndisliyi 1-Kabel və keçiricilərin fizikası və texnikası
2-Elektrik aparatları
3-Elektrik nəqliyyatı (metropoliten sahəsi üzrə)
4-Elektrik təchizatının optimallaşdırılması və modelləşdirilməsi
5-Avtomatlaşdırılmış elektrotexnoloji qurğular və sistemlər
6-Nəqliyyat vasitələrinin elektrin avadanlığı və elektronikası (nəqliyyat
növləri üzrə)
7-Sənaye qurğuları və texnoloji komplekslərin avtomatikası və elektrik intiqalı
17 060627-Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi 1-Radiorabitə, radioverilişlər və televiziya
2-Radiotexnika
3-Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri
4-Elektron və poçt rabitəsi
5-Radioelektron sistemlər
6-Xüsusiləşdirilmiş radiorabitə sistemləri
7-Radioelektron mübarizə vasitələri
8-İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
9-Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri
10-Şəbəkələr, rabitə sistemləri və informasiyanın paylanması
11-Hərəkət edən obyekti olan rabitə vasitələri
12-Telekommunikasiya sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi
13-Optik rabitə fizikası və texnikası
14-İfrat yüksək tezlikli texnika və texnologiya
15-Güc elektronikası
16-Elektron cihazlar və qurğular
17-Sənaye elektronikası
18 060628-Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi 1-Energetika sistemlərinin avtomatik idarə edilməsi
2-Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi
3-Texniki sistemlərdə informatika və idarəetmə
4-Enerji menecmenti
19 060629-Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi 1-Robotlar və robototexniki sistemləri
2-Süni intellekt
3-Mexatronika
20 060630-Mexanika mühəndisliyi 1-Maye və qazların nəqli avadanlıqları
2-Tribotexnika
3-Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi
4-Maşınların möhkəmliyi və dinamikası
5-Hidravlik maşınlar, hidrointiqallar və hidropnevmoavtorr
6-Yükqaldırıcı maşınların dinamikası və möhkəmliyi
7-Hidromexanika və hidravlik maşınlar
8-Maşınşünaslıq
21 060631-Kompüter mühəndisliyi 1-Kompüter sistemləri və şəbəkələri
2-Kompüter texnikasının layihələndirilməsi və konstruksiya edilməsi
3-Dinamiki arxitekturalı multiprosessor sistem və şəbəkələri
4-Kompüter mühəndisliyi
5-Biliklərin əldə edilməsi sistemləri
6-Kompüter təhlükəsizliyi
22 060632-İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi 1-İnformasiya mühafizəsi və təhlükəsizliyi
2-İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri
3-Tətbiqi proqram təminatı
4-İdarəetmədə informasiya sistemləri
5-İqtisadi informatika
23 060642-Qida məhsulları mühəndisliyi 1-Qida təhlükəsizliyi
2-Çörək, makaron, unlu qənnadı məmulatlarının və qida
konsentratlarının texnologiyası
3-Konservləşdirmə texnologiyası
24 060645-Poliqrafiya mühəndisliyi 1-Poliqrafiya maşınları və avtomatlaşdırılmış komplekslər
25 060646-Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi 1-Metallurji tullantıların təkrar emal texnologiyası
2-Maşın və aparat hissələrinin yeyilməyədavamlılığının yüksəldilməsi
və bərpası texnologiyası və avadanlığı
26 060647-Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi 1-Metrologiya və metroloji təminat
2-Keyfiyyətə nəzarət, diaqnostik üsul və sistemlər
3-Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma (maşınqayırması sahəsi üzrə)
27 060648-Biotibbi texnika mühəndisliyi 1-Biotibbi və radioelektron aparatların servis xidməti
28 060649-Ekologiya mühəndisliyi 1-Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyyatlardan səmərəli istifadə olunması
2-Təbii ehtiyyatların qorunması və təkrar emalı
3-Nəqliyyat ekologiyası
4-Neft və kimya sahəsində ətraf mühitin mühafizəsi
29 060651-Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi 1-Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
30 060804-Nəqliyyat servisi (nəqliyyat növləri üzrə) 1-Avtomobil servisinin texnologiyası
31 XTM060001-Silah və silah sistemlərinin istehsal texnologiyası 1-Atıcı, artilleriya və raket silahlarının istehsal texnologiyası
32 XTM060002-Optotexnika 1-Optik materiallar, optik-elektron cihazlar və sistemlər
33 XTM060003-Pirotexniki vasitələrin texnologiyası 1-Partlayıcı məmulatların texnologiyası
34 XTM060004-Çoxkanallı radiorele və troposfer rabitənin yerüstü aparatlarının hazırlanması, istismarı və təmiri 1-Hərbi rabitə vasitələri
35 XTM060005-Kompozisiya materiallarından müdafiə təyinatlı məmulatların layihələndirilməsi və istehsalı 1-Metal əsaslı kompozisiya materiallarından hərbi təyinatlı məmulatların istehsalı
36 XTM060006-İnformasiya təhlükəsizliyi 1-Məlumatların mühafizəsinin təşkili