Close Log-in

Log In

Azerbaijan Technical University

Study materials

HOME Documents Study materials

Health, Safety & Environmental Management Systems


 • Lecture materials → Download

 • Presentations

  • Prezentasiya M1 - ST və ƏMİS → Download

  • Prezentasiya M2 - ST və ƏMİS → Download

  • Prezentasiya M3 - ST və ƏMİS → Download

  • Prezentasiya M4 - ST və ƏMİS → Download

  • Prezentasiya M5 - ST və ƏMİS → Download

  • Prezentasiya M6 - ST və ƏMİS → Download

  • Prezentasiya M7 - ST və ƏMİS → Download

  • Prezentasiya M8 - ST və ƏMİS → Download

 • Sillabus → Download


Human Factors in Design & OperationsHumanitarian logistics and transport services in disasters conditions


 • Lecture materials

 • Presentations

 • Sillabus→ Download

 • Screenshots


 • Informational-Analytic and Diagnostics for Sociotechnical System


 • Lecture materials

 • Sillabus

  • Sillabus - Sosiotexnik sistemlərdə informasiya analitikası və diaqnostika →Download

  • Tədris proqramı - Sosiotexnik sistemlərdə informasiya analitikası və diaqnostika → Download


  New challenges for crisis and risk management in logistics systems


 • Lecture materials

  • Mühazirə materialları - LSBRMÜYC →Download

 • Presentations

  • Prezentasiya M 1.1 - LSBRMÜYC →Download

  • Prezentasiya M 1.2 - LSBRMÜYC → Download

  • Prezentasiya M 2.1 - LSBRMÜYC → Download

  • Prezentasiya M 2.2 - LSBRMÜYC → Download

  • Prezentasiya M 3 - LSBRMÜYC →Download

  • Prezentasiya M 4 - LSBRMÜYC → Download

  • Prezentasiya M 5 - LSBRMÜYC → Download

  • Prezentasiya M 6 - LSBRMÜYC → Download

 • Sillabus

 • New technologies and big data for innovations in crisis and risk management + IT Security


 • Leture materials

 • Presentation

  • 1. Giriş → Download

  • 2. Böyük məlumatların texnologiyada, iqtisadiyyatda və həyatda rolu → Download

  • 3. İnnovasiyalar üçün yeni texnologiyalar → Download

  • 4. Nəqliyyat telematik sisteminin informasiya arxitekturasının ierarxik quruluşu → Download

  • 5. Səviyyələrin fiziki arxitekturasınım elementləri → Download

  • 6. Müasir nəqliyyat telematikasının tərkibi → Download

  • 7. Yol təhlükəsizliyinin təşkili və təmin edilməsinin alt sistemləri → Download

  • 8. Nəqliyyat sistemlərində Biq Data→ Download

  • 9. Biq Data texnologiyaları→ Download

  • 10. 5 G texnologiyası→ Download

  • 11. Biq Data ilə işləmə metodları və vasitələri→ Download

  • 12. Ağıllı Nəqliyyat sistemlərinin vericilərinin kiberməkanda yerləşdirilməsi→ Download

  • 13. Böyük məlumat texnikaları→ Download

  • 14. 8V və Biq data texnologiyaları→ Download

  • 15. Biq Datada məlumat həcmi→ Download

  • 16. Böyük məlumat analitikası layihəsi→ Download

  • 17. Ağıllı nəqliyyat antellektual→ Download

  • 18. Ağıllı nəqliyyat şəbəkələrində internet əşyaları→ Download

  • 19. Ağıllı nəqliyyat şəbəkələrində məlumat emalı sistemləri və modelləşdirmə göstəriciləri→ Download

  • 20. Maşın öyrenme→ Download

  • 21. Normal və fövqəladə hallarda monitorinq və resurs idarəetmə sistemləri→ Download

  • 22. Loqistikanın nəqliyyat virtual şəbəkə texnologiyaları→ Download

  • 23. Logistikada Big data→ Download

  • 24. Ağıllı nəqliyyat sistem və şəbəkələri→ Download

 • Sillabus

 • Screenshots


 • Project management and leadership in logistics and research, through open communication and team-working


 • Mühazire

 • Təqdimat

 • Sillabus

  • Sillabus - 2021. M151aB, Logistika və tədqiqatlarda komanda işi vasitəsilə layihə menecmenti və liderlik →Download

  • Sillabus-2021. M 150 aB. Logistika və tədqiqatlarda komanda işi vasitəsilə layihə menecmenti və liderlik →Download


  Research methods and professional development


 • Lecture materials

  • M 150a Tədqiqat üsulları və proffesional inkişaf →Download

 • Presentations

 • Sillabus

  • Sillabus-M-Tədqiqat üsulları və prof.inkişaf →Download


  Risk and crisis engineering of Transport systems


 • Lecture material

  • AZ-TNR- 14 LEKTURE - RC Engineering material-Az →Download

 • Presentation

  • T-Risk and Crisis Engineering -Az →Download

 • Sillabus

  • Sillabus - RBIO - 2021. M150aB→Download

  • Sillabus RBM - DF - eng→Download

  • Sillabus RBM - DF→Download

  • Силлабус-Инженерия рисков и кризисов транспортных систем- 2021→Download

 • Screenshot


 • Risk and crisis forecast, Analysis and Reduction Methods and Tools


 • Lecture material

  • Risk and crisis forecast, Analysis and Reduction Methods and Tools →Download

 • Sillabus


 • Simulation of complex transport processes and systems that operate in conditions of risks


 • Lecture materials

  • Mühazirə - az - Risk simulyasiya →Download

 • Presentation

 • Sillabus


 • Supply chain management and networks


 • Lecture materials

  • TƏCHİZAT ZƏNCİRİ VƏ ONUN İDARƏEDİLMƏSİ→Download

 • Presentation

 • Sillabus